• bip
 • epuap
 • logo ue
Dla Pacjenta

Prawa Pacjenta

Opublikowano: 14 luty 2023

Drodzy Pacjenci

Serdecznie witamy w naszym szpitalu.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż powierzają nam Państwo to, co stanowi wartość najcenniejszą – swoje zdrowie.

Naszym zadaniem jest diagnozowanie, leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja pacjentów, w oparciu o fachową wiedzę medyczną, sprzęt specjalistyczny oraz zaangażowanie personelu w celu poprawy i ochrony stanu zdrowia.

Liczymy na współpracę i mamy nadzieję, że nasze kontakty nacechowane będą wzajemną wyrozumiałością, szacunkiem i  życzliwością.

Pragniemy poinformować, że w ramach obowiązujących przepisów, przysługują Państwu określone prawa, wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji, jak  prawo do ochrony zdrowia i prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie.

Prawa pacjenta  reguluje również Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06 listopada 2008 z późn. Zm.

 

PRAWA PACJENTA


Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
 • lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
 • pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
 1. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, jest bezzasadne.
 2. Żądanie to oraz odmowę, odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 4. W przypadku porodu, pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
 5. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością
  w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 6. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia.

 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
 2. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji.
 3. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 4. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji  i zabiegach pielęgniarskich.
 5. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta, uwzględniającej ograniczenia tych praw.
 6. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w tym zakresie.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody,
  w przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 5. Zgoda oraz sprzeciw, mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.
 6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, wyraża się w formie pisemnej.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 3. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi, może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi
  lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 4. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego
  z innymi osobami. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z w/w osobami.
 2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu oraz prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 1. Pacjent przebywający w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim umożliwia pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 1. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

OBOWIĄZKI PACJENTA


Pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim maja obowiązek przestrzegania zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:

 • stosować się do wskazówek i zaleceń personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 • stosować się do zalecanej diety,
 • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00-06:00
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego wobec innych pacjentów,
 • dbać o higienę osobistą oraz o czystość i porządek najbliższego otoczenia,
 • dbać o mienie szpitala,

Pacjentowi nie wolno:

 • przyjmować jakichkolwiek leków i preparatów ziołowych bez wiedzy i zgody lekarza prowadzącego,
 • uprawiać gier hazardowych,
 • manipulować aparaturę medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi i grzewczymi
 • łamać obowiązującego zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i zażywania środków odurzających.

Pacjent nie może opuszczać Oddziału / Szpitala bez wiedzy i zgody personelu medycznego tego Oddziału.

Życzymy Państwu szybkiego powrotu do zdrowia.

Znajdź nas na Facebooku