• bip
 • epuap
 • logo ue

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Kontakt

Telefony:

Rejestracja:
tel.: 84 664 25 69
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 408

Adres:
ul. Petera 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Lekarze

Ważne!

Przed przyjazdem na umówioną wizytę u specjalisty sprawdź obecność lekarza w danym dniu. Możesz to sprawdzić w zakładce "Nieobecnośc lekarzy" - tutaj.

lek. med. Lilia Danielewicz-Stawecka
specjalista medycyny ogólnej, specjalista endokrynologii

Godziny przyjęć:
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek 11:00 - 18:00
czwartek 11:00 - 18:00

lek. med. Alina Nowicka
specjalista medycyny rodzinnej

Godziny przyjęć:
środa 10:00 - 15:35
czwartek 8:00 - 15:35
piątek 8:00 - 15:35

lek. med. Olena Nychyk
lekarz medycyny

Godziny przyjęć:
poniedziałek 13:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 13:32
środa 13:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 14:00
piątek 13:00 - 18:00

lek. med. Anna Szokalewicz-Dmitroca
specjalista medycyny rodzinnej

Godziny przyjęć:
poniedziałek 10:35 - 15:35
wtorek 10:35 - 15:35
środa 8:00 - 10:35
czwartek 8:00 - 10:35
piątek 8:00 - 10:35

lek. med. Justyna Horodelska-Cybulska
specjalista medycyny rodzinnej

Godziny przyjęć:
poniedziałek 13:00 - 18:00
wtorek 14:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00

lek. med. Ryszard Wielosz
specjalista pediatrii i chorób zakaźnych

Godziny przyjęć:
poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek 8:00 - 13:00
środa 8:00 - 13:00
czwartek 8:00 - 13:00

lek. med. Agnieszka Stępień
lekarz pediatra

Godziny przyjęć:
środa 8:00 - 11:00

lek. med. Andrzej Nieckarz
lekarz pediatra

Godziny przyjęć:
poniedziałek 8:00 - 12:00
wtorek 13:00 - 18:00
środa 13:00 - 18:00
czwartek 13:00 - 18:00
piątek 13:00 - 18:00

lek. med. Ewa Kaptur
specjalista pediatrii

Godziny przyjęć:
wtorek 13:00 - 15:35

lek. med. Dorota Gozdek
specjalista pediatrii

Godziny przyjęć:
poniedziałek 11:00 - 15:35
wtorek 12:30 - 15:35
środa 10:00 - 15:35
czwartek 8:00 - 11:00
piątek 8:00 - 12:00

lek. med. Irena Bielecka-Miszczyszyn
lekarz chorób wewnetrznych

Godziny przyjęć:
poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek 8:00 - 14:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00

Dodatkowe informacje

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń, zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski, kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.

Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta. Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent dokonuje wyboru poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni.

Poradnia Lekarza POZ

Świadczenia lekarza POZ  udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG), zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
Gabinet Pielęgniarki POZ

Świadczenia pielęgniarki POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, i obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, np.:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 lat, w tym:
  • wizyty patronażowe w 3.-4. miesiącu życia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. miesiącu życia dziecka,
  • testy przesiewowe w 12. miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
 Gabinet Położnej POZ

Świadczenia położnej POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem. Obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej, obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Wizyty domowe pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej realizowane są, w uzasadnionych przypadkach, codziennie w godzinach 8:00 - 18:00, z wyjątkiem sobót i niedziel, poprzez zgłoszenie telefoniczne członka rodziny lub osoby trzecie.

Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru:

 • lekarza POZ
 • pielęgniarki POZ
 • położnej POZ

Do pobrania:

docx

Lekarz POZ Deklaracja

Rozmiar: 42.35 kb
docx

Położna POZ Deklaracja

Rozmiar: 28.03 kb

 

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Pacjenci, którzy zadzwonią pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Więcej informacji w ulotce:

Opieka koordynowana

Od dnia 1.05.2023 Poradnia POZ SP ZOZ Tomaszów Lubelski sprawuje koordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem zapisanym do naszej poradni, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę. Lekarze POZ mają możliwość kierowania pacjentów na określone badania w ramach  funduszu budżetu powierzonego.

W naszej poradni świadczenia opieki koordynowanej są realizowane w zakresie dwóch ścieżek:

 • kardiologiczna: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków;
 • pulmonologiczna/alergologiczna: POCHP, astma.

W ramach opieki koordynowanej można skorzystać z: porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza), porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych.

Główne cele opieki koordynowanej:

 • usystematyzowanie opieki nad pacjentem
 • poszerzenie możliwości diagnostycznych POZu
 • skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania odpowiednich świadczeń i możliwości konsultacji w ramach niektórych specjalizacji;
 • zindywidualizowanie planowania leczenia pacjentów chorujących przewlekle;
 • nasilenie realizacji programów profilaktycznych, w tym także poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do zgłaszania się na badania;
 • zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego poprzez ściślejszą współpracę ze specjalistami innych dziedzin;
 • poprawienie jakości opieki nad chorymi wskutek prowadzonej edukacji zdrowotnej i porad edukacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia dietetycznego dla pacjentów

Koordynator:

Osobą sprawująca opiekę nad całym procesem diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta jest koordynator. Jego praca powinna przede wszystkim obejmować:

 • promowanie profilaktyki poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do badań;
 • umawianie wizyt pacjenta i planowanie konsultacji specjalistycznych;
 • ustalanie terminu wykonania badań dodatkowych, a także potwierdzanie badań i przypominanie o nich
 • oraz informowanie o innych założeniach Indywidualnego Planu Opieki Medycznej wraz z monitorowaniem jego realizacji