• bip
 • epuap
 • logo ue
Fundusze UE

Zakup karetek w ramach programu PL-BY-UA

Opublikowano: 20 listopad 2019
Zakup karetek w ramach programu PL-BY-UA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, jako jeden z partnerów, rozpoczął od 1 maja 2019 r roku realizację projektu pn. „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”.

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę nr PBU.03.01.00-06-0142/17-00 finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa. W ramach realizacji projektu SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim planuje zakup:

 • dwóch ambulansów z wyposażeniem specjalistycznym typu S wraz z systemem do telekardiologii
 • specjalistycznego sprzętu medycznego:
  • aparat ECHO transportowy,
  • 4 automaty do resuscytacji,
  • 2 aparaty USG,
  • 2 defibrylatory z opcją kardiowersji i teleaudio,
  • respirator stacjonarny,
  • 3 aparaty EKG,
  • 2 fantomy dla dorosłych i 1 dla dzieci.

W projekcie przewidziano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego oraz mieszkańców obszaru. Szkolenia personelu medycznego podniosą umiejętności i wiedzę, która zostanie wykorzystana w tworzeniu wspólnych zasad i mechanizmów współpracy służb ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym. Szkolenia mieszkańców sprawi, że będą mieli większą świadomość udzielania pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach. W szkoleniach wykorzystywane będą fantomy zakupione w ramach projektu. 

W ramach projektu opracowany zostanie program współpracy służb ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym. Opracowanie spójnego systemu wymiany informacji i schematów komunikacji pomiędzy służbami medycznymi podczas zdarzeń niebezpiecznych na obszarze transgranicznym wpłynie pozytywnie na działania służb w nagłych wypadkach i usprawni pomoc poszkodowanym. 

Uczestnicy Projektu:
Beneficjent Wiodący: Powiat Tomaszowski
Beneficjenci: 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,
 • Centralny Rejonowy Szpital w Żabince,
 • Sokalska Rejonowa Rada.

Do pobrania:

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w ramach realizacji projektu pn. „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” w oparciu o Umowę nr PBU.03.01.00-06-0142/17-00 zakupił dwa ambulanse typu S wraz ze specjalistycznym wyposażeniem oraz systemem do telekardiologii.

Ambulanse zasilą tabor pojazdów Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Lubelskim i będą służyły mieszkańcom obszaru objętego wsparciem. Dzięki wyspecjalizowanemu sprzętowi będzie udzielana szybka i specjalistyczna pomoc. System do telekardiologii pozwoli na przesyłanie informacji o stanie pacjenta bezpośrednio do oddziałów kardiologii, co pozwoli na natychmiastowe podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu.

Znajdź nas na Facebooku